วิศิษฏศิลปิน

1.

พายุแบบใดที่รุนแรงที่สุด

พายุดีเปรสชัน (Depression)

พายุใต้ฝุ่น (Typhoon)

2.

มูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ให้ทุนการศึกษา

ช่วยเหลือคนพิการ

3.

ธนบัตร ใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด

รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 9

4.

น้ำ 1 ลิตร มีน้ำหนักเท่ากับ

1 ปอนด์

1 กิโลกรัม

5.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียนระนาดเอกกับใคร

สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

ศร ศิลปบรรเลง

6.

ความแตกต่างของดนตรีไทยกับดนตรีสากล

ดนตรีไทยมีโน้ต 7 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 12 เสียง

ดนตรีไทยมีโน้ต 12 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 7 เสียง

7.

น้ำกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ

37.5 องศาเซลเซียส

100 องศาเซลเซียส

8.

ทะเลอันดามัน อยู่

ตะวันตกของประเทศไทย

ตะวันออกของประเทศไทย

9.

พระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในตอนประสูติคือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิตติวัฒนาดุลโสภาคย์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

10.

ลมบกพัดจาก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

พัดจากทะเลไปสู่บก